Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití stránek MeetFactory.cz

A. PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK MEETFACTORY.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.meetfactory.cz je MeetFactory, ops., IČ:264 66 708, se sídlem Ke Sklárně 15, Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O 219 (dále jen jako "MeetFactory"). Uživatel se vstupem na webové stránky www.meetfactory.cz zavazuje dodržovat tyto všeobecné podmínky užívání, stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno MeetFactory ani stránek samotných.


2. AUTORSKÁ A LICENČNÍ PRÁVA

Internetové stránky www.meetfactory.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek www.meetfactory.cz, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.meetfactory.cz lze bez souhlasu MeetFactory použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.meetfactory.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu MeetFactory. V případě porušení autorských práv se bude MeetFactory domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. ZPŮSOB UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.meetfactory.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.meetfactory.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.meetfactory.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI MEETFACTORY

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.meetfactory.cz, jejichž úprava je obsažena ve Všeobecných obchodních podmínkách prodeje vstupenek uvedených níže v tomto dokumentu. Obsah internetových stránek www.meetfactory.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto všeobecných podmínek užívání, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

1. Provozovatel neručí za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.meetfactory.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na těchto internetových stránkách.

3. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.meetfactory.cz.

4. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.meetfactory.cz.

5. SOUTĚŽE

1. MeetFactory v rámci serveru www.meetfactory.cz pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. MeetFactory si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora, případně v časopisech vydaných organizátorem.

3. Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

4. Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky užívání jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.meetfactory.cz, tedy dnem 22.4. 2016. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto všeobecných podmínek užívání.


B. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti MeetFactory a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím MeetFactory .

2. Kontaktovat MeetFactory znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakty.

3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi kupujícím a MeetFactory a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a MeetFactory.

4. MeetFactory bude vstupenky prodávat prostřednictvím webových stránek MeetFactory www.meetfactory.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“).

5. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u MeetFactory, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek MeetFactory dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

3. MeetFactory se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v prodejní síti (na pokladně u MeetFactory, nebo u obchodního partnera MeetFactory) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena vstupné za vstupenky v plné výši.

4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany MeetFactory jsou veškeré závazky MeetFactory vyplývající ze smlouvy splněny.

5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K AKCI, NA NÍŽ JSOU VSTUPENKY ZAKOUPENY

1. Kupující bere na vědomí, že MeetFactory není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. MeetFactory zajišťuje prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi MeetFactory a pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce. MeetFactory proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem Akce.

2. MeetFactory žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. MeetFactory neodpovídá za žádné závazky pořadatele Akce. Dále MeetFactory neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.

3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť MeetFactory neodpovídá.

4. POSTUP PŘI NÁKUPU VSTUPENEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.meetfactory.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.

3. MeetFactory nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4. Vstupenky na dobírku se nezasílají.

5. Maximální počet zakoupených vstupenek na jedno představení či koncert jsou 4 vstupenky na osobu ve všech předprodejích. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a MeetFactory odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených MeetFactory prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.

2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

4. MeetFactory nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, Kontaktovat MeetFactory a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit MeetFactory jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že MeetFactory zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil MeetFactory, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

 

 

  • MeetFactory se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail.
  • V případě, že již došlo ke konání Akce, se MeetFactory zavazuje vrátit kupujícímu uhrazenou vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.


6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který MeetFactory poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. MeetFactory neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude MeetFactory vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které MeetFactory pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které MeetFactory obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujících uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené Akce a nikoliv MeetFactory.

8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

 

 

 

 

  • V případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.meetfactory.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.
  • V případě nákupu vstupenky v prodejním místě MeetFactory nebo prodejním místě smluvního partnera MeetFactory bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil a předání zakoupené vstupenky.


9. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude MeetFactory postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

10. U MeetFactory nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI


1. MeetFactory během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. MeetFactory údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. MeetFactory je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

2. MeetFactory během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely
Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu kupujícího na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti kupujícího na Akci potřebné; Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách; Za účelem plnění zákonných povinností MeetFactory.

3. Poskytnutím osobních údajů MeetFactory, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

4. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost Kontaktovat MeetFactory.

5. MeetFactory osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může Kontaktovat MeetFactory a zažádat o smazání svých údajů. V případě zrušení, změny či jiných situací týkajících se Akce nebude moci být kontaktován a nebude mu nijak poskytována náhrada.

6. V případě, že o to kupující výslovně požádá a souhlasí s tím, předává MeetFactory jeho e-mail pořadateli Akce za účelem zasílání obchodních sdělení pořadateli Akce.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2. MeetFactory je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a MeetFactory se řídí českým právním řádem.

V PRAZE, 22. DUBNA 2016 
aktualizováno V PRAZE, 24. KVĚTNA 2018

MEETFACTORY O. P. S.